Att budgetera

En budget är en prognos för planerade, framtida, ekonomiska utgifter. Man planerar för sina inkomster och utgifter och eventuella andra delar som rör ekonomin. Man skulle även kunna kalla det för en skicklig gissning. Du använder budgeten för att jämföra med verkligheten kontinuerligt för att se hur företaget går rent ekonomiskt. När man tar fram sin affärsplan för sitt företag brukar man även ta hjälp av en budget. Det kan med andra ord vara bra att göra upp sin budget innan man tar fram sin affärsplan.

Alla har vi en ekonomi att förhålla oss till, oavsett om det gäller privatlivet eller ett företagande där man har ansvar för organisationens pengahantering. Om vi organiserar den bra slipper vi även vara oroliga över den. Att göra upp en budget ger som sagt inte bara stabilitet och trygghet genom att lära sig hur ekonomi fungerar och långsiktigt planera utan även utvecklings- och expansionsmöjligheter. Hur ser din ekonomiska situation ut? Behöver den ses över genom en omorganisering? Ett lån till företaget kan bringa stabilitet till företaget som har absolut behov av det. Att lägga upp en budget och följa den till punkt och pricka är både smidigt och smart.

Här på Företagslånet.nu ger vi dig råd och tips gällande budgetering och visar vad det kan ha för positiv inverkan på din verksamhet. Som företagare har man alltid nytta av att göra upp en budget för att kunna nå utsatta mål. Men även för att planera för nya så att firman kan utvecklas.

Hur går det till att lägga upp en budget?

Det kan kanske låta enkelt att få ihop en budget för ett företag men det är inte alltid så lätt. Om man aldrig har gjort upp en budget innan så kan det till och med vara komplicerat. Det kan vara lätt att missa sådant som borde vara med. Med ett antal punkter kan man pricka av sakerna som man inte får missa.

Intäkter, till exempel:

 • Utförande av tjänst
 • Försäljning av produkter

Utgifter, till exempel:

 • Marknadsföring
 • Resor
 • Produktionskostnader
 • Telefoni, internet och andra abonnemang
 • Lokalhyra
 • Försäkringar
 • El och värme
 • Din lön

Utgifterna kan vara många… Tänk noggrant igenom vilka utgifter firman har för att försäkra dig om att alla kommer med i din budget för företaget.

Att budgetera inför företagslån

Förutsättning för en bra budgetering

Som företagare likväl som en privatperson gäller det att ha koll på sina inkomster och tillgångar. Hur lång tid det har tagit att införskaffa sig dessa och hur stora tillgångarna är. Men även att ha koll på sina utgifter.
Att blicka framåt och se stundande ekonomiska förutsättningar är även det viktigt för båda privatpersoner och företagare. Som företagare blir allt kontrollerat, inkomster och utgifter, vilket ökar dess vikt av korrekthet.

När man anser sig ha kontroll på både inkomster och utgifter, nutida men även framtida, kan man börja lägga upp en budget för vad visionen för företagandet är. Har firman tillräckligt med pengar för en expansion? Eller ska du ha is i magen och nöja dig för stunden? Finns de ekonomiska musklerna för ytterligare satsningar? Kan det vara så att en del av pengarna har gått till administrativa kostnader och att det därför saknas pengar? Skulle ett företagslån kunna vara lösningen på problemet vid ”växtvärk”? Eller kan man omprioritera sina utgifter och lägga pengar på expansion för att minska på administrativa kostnader för att på så sätt undvika skuld?

När du vet hur och varför saker ska finansieras blir nästa steg att ta fram en bra och realistisk budget. Efter noggrann genomgång enligt ovanstående har du den kunskap som behövs.

Mervärdesskatt, (moms) i en budget

När man lägger upp en normal budget för ett helt år, även kallat årsbudget, är mervärdesskatten normalt inte inräknad. En likviditetsbudget däremot, som är en budget på kort sikt, ska alltid innehålla moms.

Anledningen till att momsen ska tas upp i en likviditetsbudget är att varor och tjänster som man köper in till företaget innehåller moms. Momsen dras av på en årlig basis och ska därför inte tas upp i en normal budget, alltså årsbudgeten.

Mer om likviditetsbudget

En likviditetsbudget är en budget som görs för en kortare period, oftast en månad i taget. Denna gör man för att hålla specifik koll på kommande in- och utbetalningar, för att kunna förutse vad beloppet kommer vara i kassan vid periodens slut. I likviditetsbudgeten inkluderar man även de likvida medlen, kontanter i kassan, som finns vid periodens början.

För att öka sin likviditet i företaget tillfälligt kan man ta ett företagslån, man bör dock säkerställa att detta lån kommer att investeras korrekt för att kunna betala av lånet inom en kortare period.

Att ha en resultatbudget att luta sig emot när man gör en likviditetsbudget är alltid att föredra. Vad en resultatbudget är kan du läsa om nedan.

Mer om resultatbudget

Resultatbudgeten, även kallad årsbudget, är en av de viktigaste budgetar en företagare kan göra. Den visar hur ett företag är tänkt att gå under en längre tid, företagets förväntade resultat. Resultatbudgeten brukar oftast blicka framåt 12 månader i tiden.

Vad ska en resultatbudget innehålla?

En resultatbudget bör innehålla kommande intäkter i form av försäljningssiffror, inkomst via utförande av tjänster och eventuella räntor. Den bör även innehålla kommande utgifter. Detta i form av inköp av produkter, lokalhyra, löner, försäkringar och annat som man kan se som en utgift.

Om du sedan drar bort dina förväntade utgifter ifrån de förväntade inkomsterna får du din resultatbudget. Budgeten visar således ditt förväntade resultat det kommande året.

Om man driver ett företag som har varit verksamt i några år kan man blicka tillbaka på föregående års resultat. För att på så sätt få hjälp att sätta kommande års resultatbudget, man brukar justera det något om förväntningarna är bättre eller sämre än föregående år. Som en person med ett företag som är nystartat är det inte lika enkelt. Nyföretagare kommer behöva kalkylera på sitt resultat för att på så sätt komma fram till en kalkylerad gissning.

Balansräkning

En balansräkning är en ögonblicksbild över ett företags ekonomiska situation vid ett givet tillfälle. Ögonblicksbilden får man fram genom att sammanställa alla konton i företaget. Vanligtvis ställer man upp en balansräkning i två kolumner där den ena kolumner är företagets tillgångar, och den andra kolumnen är företagets skulder ihop med det egna kapitalet. Kolumnen som visar tillgångar kan även kallas för aktivsidan medan kolumnen som visar skulder kan kallas för passivsidan. De båda sidorna är lika, rent definitionsmässigt, då eget kapital är differensen mellan tillgångar och skulder. Balansräkningen är bra att se över med jämna mellanrum då den snabbt visar hur företagets ekonomiska situation ser ut för stunden.

Följ upp med jämna mellanrum

De flesta planerna ser bra ut på papper, så även en budget. En budget är ofta optimistisk, vilket den även bör vara, man vill ju tro på sitt företag och dess idéer. Det är därför viktigt att följa upp sin budget kontinuerligt under året för att se att budgeten håller som planerat. Ibland kan det gå sämre än vad man trodde eller hoppades när man gjorde budgeten. Det är därför viktigt att kunna korrigera budgeten eller ändra sitt företagande för att det ska gå så bra som möjligt.

Omständigheter som du som företagare inte själv kan styra över kan också göra att du måste ändra din budget, sådant som sviktande konjunktur eller ändrade prisnivåer. Det är viktigt att följa upp och ändra sin budget kontinuerligt för att veta att sitt företagande går som förhoppningarna.

Budgetering som privatperson

Att ha en årsbudget och en månadsbudget är bara en av flera likheter mellan företagare och privatperson. I båda fallen är målet att ha koll på sin ekonomiska situation genom likviditet. Moms är dock en sak som privatpersoner normalt inte behöver tänka på när de gör sin budget.

Den primära inkomstkällan för en privatperson är i de allra flesta fallen månatlig lön ifrån arbete. Det finns även de som har inkomster ifrån fonder och aktiers avkastning, men i huvudsak så är det lönen som är den huvudsakliga källan för inkomst.

Vi ska nu gå igenom vilka utgifter man som privatperson bör ha koll på. Det finns två typer, de fasta kostnaderna och de rörliga kostnaderna. Ta först reda på vilken inkomst du har som är disponibel, inkomsten efter att skatt har dragits, för att sedan dra av nedanstående kostnader:

 • De rörliga kostnaderna – Exempel på rörliga kostnader som privatpersoner brukar ha är: mat, kläder, nöjen, resor och hårklippning. Det är tyvärr ofta bland de rörliga utgifterna som det skenar och ställer till problem i den vardagliga ekonomin. Försök hålla nere de rörliga utgifterna för att undvika ekonomiska bekymmer.
 • De fasta kostnaderna – De fasta kostnaderna däremot brukar oftast vara utgifter som alla måste leva med. Exempel på sådana är: telefoni, bredband/internet, förskoleavgift, hyra av bostad, försäkringar och lån. Att försöka leta efter de billigaste alternativen när det kommer till internet, telefoni och hyror är bra tillfällen att kunna sänka sina månatliga kostnader.

Många bäckar små blir till en stor å.

Att få kontroll på sin privatekonomi

Att budgetera är viktigt i alla åldrar. Kanske är det viktigast för dem som precis kommer ut i arbetslivet. Som inte har haft en fast inkomst innan. För unga vuxna som inte är vana vid att ha en inkomst blir det lätt att alla pengar spenderas utan en tanke på att spara. Att börja budgetera är nog så viktigt i denna ålder så att inte alla pengar spenderas på onödiga saker. Det är tyvärr många unga vuxna som även tar smålån för att lösa sina ekonomiska bekymmer för stunden. Det kan leda till förödande konsekvenser för personen framöver.

Det finns hjälp att få i form av hemsidor med många goda råd. Även appar till mobiltelefonen där du kan lägga upp ett sparande.

Budget- och skuldrådgivning

Alla kommuner har en skyldighet att erbjuda budget- och skuldrådgivning. Ta kontakt med dem vid behov! Låt inte din ekonomiska situation gå överstyr. I samarbete med Konsumentverket måste varje kommun i Sverige erbjuda denna tjänst enligt lag.

Vad hjälper budget- och skuldrådgivaren till med?

 • Att få kontroll på din ekonomiska situation.
 • Lägger upp en prioriteringslista över dina olika skulder.
 • Ger praktiska råd.
 • Skuldrådgivaren ska även arbeta förebyggande runt om i kommunen för att förebygga att privatpersoner hamnar i ekonomiska dilemman.

För dem som känner att det känns jobbigt att ta kontakt med en budget- och skuldrådgivare, kan till att börja med anskaffa sig information ifrån Konsumentverkets hemsida. Där finns många bra PDF-filer där de ger många bra råd gällande de vanligaste problemen och även tips för att ta sig ur ekonomisk skuld. Man kan även ta del av studier som kan ge mer förståelse gällande ekonomisk skuldsättning. Det kan med andra ord även vara lärorikt för personer som har närstående som är ekonomiskt skuldsatta.

Att lägga in lån i en budget

Det kan hända att man känner sig mer eller mindre tvungen att ta ett företagslån. För att företaget ska gå som man hoppas eller att nödsituationer uppstår. Det kan vara ett planerat lån vid företagsstart eller mer oplanerade lån om exempelvis något i maskinparken skulle gå sönder.

Oavsett anledning till lånet så ska man ta upp lånet i en budget. Lånesumman tar man upp som en tillgång i budgeten medan man tar upp ränta och avgifter som utgifter. Det kan vara bra att budgetera för mer utgifter för lånet än vad man har avtalat. Detta för att vara beredd vid oförutsedda räntesvängningar.

Kan man få igenom ett lån lättare om det finns en budget?

Absolut! Att kunna visa en långivare, bank eller kreditföretag att du har koll på dina inkomster och utgifter är alltid ett bra sätt att visa på ett ansvarsfullt ekonomiskt tankesätt. I budgeten har du ju ställt upp utgifterna som ett företagslån skulle innebära med räntor och amorteringar. Du visar då för en långivare hur lång tid det skulle ta för dig att betala tillbaka ditt företagslån.

Mallar för att ställa upp en budget

Almi har gjort en bra mall för resultatbudget kombinerat med likviditetsbudget som du hittar här:
https://www.almi.se/globalassets/almi/dokument-och-mallar/mallar-blanketter/almis-resultat–och-likviditetsbudget.xlsx